Glitch Workshop

Aug. 21, 2011
Tokyo Univ. of Arts, Tokyo

Shusaku HARIYA, kick.snare.kick.snareKenko MIZUMOTO


visual: ucnv
sound: HARIYA shusaku and