Glitch Workshop

Aug. 21, 2011
東京藝術大学

Shusaku HARIYA, kick.snare.kick.snareKenko MIZUMOTO


visual: ucnv
sound: HARIYA shusaku and